Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky www.zrnco.sk pre kúpne zmluvy uzavreté na diaľku prostredníctvom elektronického, internetového obchodu.

1. Základné ustanovenia

1.1 Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, zákazníkom, sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Zb., občianskym zákonníkom, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa , v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“) a zákonom č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Zb., obchodným zákonníkom, v znení neskorších predpisov.

1.2 Predávajúcim a prevádzkovateľom www.zrnco.sk je ZRNCO s.r.o., Opatovská cesta 10, 040 01 Košice, Slovensko, IČO: 53 764 668, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sro, vložka č. 51432/V, (ďalej iba „predávajúci“).

1.3 Predávajúci zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka kupujúcemu, zákazníkovi, a umožňuje zákazníkovi tovary objednávať prostredníctvom formuláru na internetovej adrese www.zrnco.sk (ďalej iba “elektronický obchod”). Tieto obchodné podmienky sú viazané na nákup v elektronickom obchode. Odoslaním objednávky formou elektronického obchodu zákazník vyjadruje, že si všeobecné obchodné podmienky prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam a že s nimi súhlasí.

1.4 Nákup tovaru prostredníctvom elektronického obchodu môžu uskutočňovať fyzické osoby a právnické osoby bez ohľadu na právnu formu.

1.5 Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1, Odbor výkonu dozoru, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č.: 055/729 07 05, 055/622 76 55

2. Informácie o tovare a cene, platobné podmienky

2.1 Produkty a ich ceny sú zobrazené a aktualizované na webovej stránke: www.zrnco.sk .

2.2 Firma nie je platiteľom DPH, preto uvádzaná cena je bez DPH, ak nie je uvedené inak. Prípadné ďalšie položky sú uvedené osobitne.

2.3 Spôsob, akým je možné zaplatiť za tovar, si vyberie kupujúci v rámci objednávacieho formulára. Kupujúci je povinný za objednaný tovar predávajúcemu riadne zaplatiť.

2.4 Cena produktu nezahŕňa náklady na doručenie, spôsob doručenia a jemu prislúchajúcu cenu si vyberie kupujúci v rámci objednávacieho formulára. Cena dopravy je v rámci Slovenskej republiky.

3. Objednanie tovaru

3.1 Tovar, ktorý je uvedený v katalógu elektronického obchodu, si zákazník objednáva tak, že v objednávkovom formulári zadá ku konkrétnemu vybranému tovaru počet kusov, vyplní povinné kontaktné údaje a odošle objednávku.

3.2 Odoslanie objednávky je podmienené potvrdením súhlasu s VOP a spracovaním osobných údajov.

3.3 Po prijatí objednávky bude zákazníkovi zaslaný email, ktorý potvrdí zaradenie objednávky na spracovanie.

3.4 Každá prijatá objednávka sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy a je záväzná. K uzavretiu zmluvy dochádza potvrdením objednávky predávajúcim.

3.5 Dokladom o predaji je faktúra, zaslaná e-mailom, alebo pripojená ku zásielke, ktorá zároveň slúži ako dodací a záručný list. Zákazník súhlasí so zaslaním faktúry iba v elektronickej podobe vo formáte PDF.

4. Príprava tovaru na expedíciu a doručenie tovaru

4.1 Po overení dostupnosti tovaru a platných cien dodávateľ objednávku zákazníkovi pripraví na expedíciu. Následne bude zákazníkovi odoslaný tovar spolu s faktúrou (pokiaľ nebola zaslaná e-mailom) na adresu, ktorú uviedol ako adresu na doručenie.

5. Termín dodania

5.1 Termín dodania objednaného tovaru je obvykle do 5 pracovných dní od potvrdenia objednávky, ak nie je dohodnuté so zákazníkom inak.

5.2 Ak nie je dodacia lehota uvedená pri produkte, platí, že predávajúci dodá kupujúcemu tovar najneskôr do 30 dní. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba (s výnimkou dopravcu) prevezme všetky časti objednaného tovaru.

6. Kúpna zmluva, odstúpenie od kúpnej zmluvy

6.1 Po uzavretí kúpnej zmluvy podľa predchádzajúcich ustanovení obchodných podmienok a úhrade objednaného tovaru vystaví predávajúci faktúru. Po odoslaní tovaru bude tento daňový doklad zaslaný zákazníkovi e-mailom (pokiaľ nebol zaslaný s tovarom), ktorý je zákazník povinný v prípade reklamácie predložiť.

6.2 Zákazníkovi vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu pri zmluve uzavretej na diaľku za podmienok upravených zákonom o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji a tiež za podmienok ustanovených Občianskym zákonníkom.

6.3 Vrátený tovar musí byť kompletný a nepoškodený. Nemôže niesť známky neprimeraného alebo nadmerného používania. Tovar musí byť vrátený so všetkým príslušenstvom a v pôvodnom obale spolu s faktúrou.

6.4 Zákazník si svoje právo na odstúpenie od zmluvy môže uplatniť v súlade s platnou legislatívou písomne, elektronickou poštou na adrese praziaren@zrnco.sk. Urobiť tak môže v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Telefonicky ani zaslaním SMS správy právo na odstúpenie od zmluvy uplatniť nemožno.

6.5 V prípade platného a účinného odstúpenia od zmluvy je predávajúci povinný vrátiť zákazníkovi cenu zaplatenú za tovar najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

6.6 Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

6.7 Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

6.8 Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

6.9 Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 6.5 pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

6.10 V prípade, ak zákazník využije právo na odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený požadovať náhradu preukázateľne vynaložených nevyhnutných nákladov spojených s odstúpením od zmluvy.

6.11 Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak zákazník vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne opotrebovaný, resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci má právo na finančné odškodnenie takto vzniknutej škody, ktorú je povinný preukázať, a nárokovať si naň môže buď dohodou, alebo súdnou cestou.

6.12 Zákazník je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar, poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu, resp. sumu zníženú o vzniknutú škodu bezodkladne po vrátení objednaného tovaru.

6.13 Zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy a vrátiť tovar, či služby bez udania dôvodu o.i. aj v týchto prípadoch:

  • pri tovare uzavretom v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený (káva);
  • ak bol tovar čiastočne opotrebovaný, neúplný, poškodený či viditeľne použitý. V tomto prípade si môže predávajúci uplatniť náhradu škody.

6.14 Vyplňte a zašlite tento formulár, na adresu uvedenú vyššie v bode 6.4, len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy.

7. Viazanosť ponukou, stornovanie objednávky

7.1 Predávajúci je viazaný ponukou vrátane ceny tovaru od potvrdenia objednávky zákazníkom až po uplynutie lehoty na dodanie, ktorá bola dohodnutá so zákazníkom.

7.2 Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v elektronickom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne inak.

7.3 O stornovaní objednávky bude zákazník preukázateľne informovaný emailom, predávajúci mu bez zbytočného odkladu vráti uhradenú čiastku za objednaný tovar.

8. Zodpovednosť za vady a záruka, Reklamačný poriadok

8.1 Reklamačný poriadok sa vzťahuje na internetový obchod www.zrnco.sk.

8.2 Podľa zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 je predávajúci povinný prostredníctvom reklamačného poriadku spotrebiteľa riadne informovať o podmienkach a spôsobe reklamácie.

8.3 Reklamačný poriadok informuje zákazníka o spôsobe uplatnenia a vybavenia reklamácie, o zodpovednosti za chyby, o záručnej dobe, postupe pri zamietnutí reklamácie a alternatívnom riešení sporov.

8.4 Predávajúci zodpovedá za chyby tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.

8.5 Na každý predávaný tovar, sa vzťahuje zákonná záručná doba podľa platných predpisov SR, pokiaľ pri tovare nie je uvedené inak. Záruka predávajúceho za predaný tovar sa spravuje ustanoveniami Občianskeho zákonníka a začína plynúť od prevzatia veci zákazníkom.

8.6 Záručná doba všetkým osobám používajúcim výrobok pre účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom nie je stanovená Občianskym zákonníkom a stanovuje ju konkrétny dovozca, či výrobca. Záručná doba uvedená na našich stránkach je určená výhradne pre spotrebiteľov, nie pre podnikateľov, ktorí tovar kupujú v rámci svojej podnikateľskej činnosti (nákup na IČO).

8.7 Partnerom pre vybavovanie reklamácie je vždy predávajúci, ktorý má konečné slovo pri rozhodovaní o vybavení reklamácie.

8.8 Zákazník reklamuje vady zakúpeného tovaru u predávajúceho písomne na adrese predávajúceho: praziaren@zrnco.sk. K reklamácii kupujúci zároveň predkladá faktúru.

8.9 Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
a) neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru a spísaním zápisnice s kuriérom o množstevných vadách, mechanickom poškodení tovaru
b) uplynutím záručnej doby tovaru,
c) mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
d) používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
e) neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
f) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s bežnou praxou, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo predpismi platnými v SR,
g) poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami,
h) poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zničením,
i) neodborným zásahom, poškodením pri doprave (pokiaľ kupujúci neuplatnil reklamáciu pri prevzatí a nepredložil zápisnicu spísanú s kuriérom o vadách)
j) zásahom do tovaru neoprávnenou osobou.

8.10 Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia. Lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, kedy bola reklamácia uplatnená. Lehotu na vybavenie reklamácie nie je možné žiadnym spôsobom predĺžiť. Po jej márnom uplynutí vzniká spotrebiteľovi nárok na odstúpenie od zmluvy a vrátenie peňazí za reklamovaný výrobok.

8.11 Predávajúci alebo ním poverený pracovník by mal o reklamácii rozhodnúť ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie chyby. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, akoby išlo o chybu, ktorú nemožno odstrániť.

8.12 Ak má tovar chybu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť.

8.13 Kupujúci musí jednoznačne formulovať popis chyby aj svoju požiadavku na spôsob riešenia reklamácie.

8.14 Právo na náhradu nevyhnutných nákladov môže kupujúci uplatniť na súde, len ak náklady predávajúcemu oznámi bez zbytočného odkladu (t. j. poštovné, cestovné, znalecký posudok atď.).

8.15 Za vybavenie reklamácie sa považuje odovzdanie výrobku po oprave, výmene alebo zamietnutí reklamácie, príp. vrátenie peňazí pri odstúpení od zmluvy.

8.16 Postup pri zamietnutí reklamácie:

  • Ak je kupujúci presvedčený, že reklamácia je oprávnená, treba sa pokúsiť o dohodu s predajcom.
  • V prípade, že nebude reklamácia opäť uznaná, kupujúci si môže nechať zhotoviť znalecký posudok. Ak bude posudok vypovedať v prospech kupujúceho, ten si môže znova uplatniť reklamáciu u predajcu.
  • Kupujúci sa môže brániť súdnou cestou alebo pomocou alternatívneho riešenia sporov.
9. Alternatívne riešenie sporov

9.1 Alternatívne riešenie sporov (ARS) je možnosť, ktorú môžu zákazníci využiť v prípade, ak nie sú spokojní s vybavením reklamácie, alebo ak si myslia, že predávajúci porušil ich práva. Podľa zákona o ochrane spotrebiteľa je od 1. 2. 2016 každý predávajúci povinný spotrebiteľovi poskytnúť informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov.

9.2 Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.

9.3 Zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak si myslí, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov subjektu ARS podľa zákona 391/2015 Z. z.. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z. z.. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z. z.

9.4 Zákazník môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov, ktorá je dostupná tu.

9.5 ARS môže využiť len zákazník (t. j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania). ARS sa týka len sporu medzi kupujúcim a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. ARS sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 Eur. Subjekt ARS môže od zákazníka požadovať úhradu poplatku za začatie ARS maximálne do výšky 5 Eur s DPH.

10. Podmienky dodania tovaru

10.1 Pri dodaní tovaru kuriérom sa zákazník zaväzuje otvoriť doručenú zásielku pred kuriérom a zistiť, či je jej obsah kompletný a nepoškodený. V prípade, že zistí nekompletnosť alebo poškodenie zásielky, spíše o tom spolu s kuriérom zápisnicu. Reklamáciu môže uplatniť priamo u doručiteľa zásielky a potvrdiť ju emailom. Zákazník je povinný ihneď po doručení zásielky tovar úplne vybaliť a zistiť, či nie je mechanicky poškodený. V prípade mechanického poškodenia sa zaväzuje bezodkladne informovať predávajúceho. Na neskoršie reklamácie mechanického poškodenia, zjavného pri prevzatí a vady množstva sa nebude prihliadať.

10.2 V prípade, že zákazník zistí skrytú vadu po prevzatí tovaru a z toho dôvodu, že vada nebola vizuálne viditeľná pri prevzatí, nespísal zápisnicu o vade tovaru pri prevzatí, môže takúto skrytú vadu, reklamovať u predávajúceho do 3 dní od prevzatia zásielky písomne na adrese predávajúceho: praziaren@zrnco.sk. V prípade uznania reklamácie predávajúcim, tento na svoje náklady zabezpečí prevzatie zásielky a reklamáciu vybaví podľa reklamačného poriadku.

10.3 Pokiaľ zákazník bezdôvodne odmietne prevziať riadne dodávaný tovar, je povinný predávajúcemu uhradiť náklady, ktoré mu vznikli pri pokuse o doručenie tovaru zákazníkovi.

10.4 Zákazník berie na vedomie, že odporúčanie predávajúceho ohľadne skladovania tovaru (kávy) je v súlade s príslušnou legislatívou a nariadeniami platnými v Slovenskej republike, a je nasledovné: Kávu je potrebné skladovať na suchom a tmavom mieste bez prístupu vzduchu, vlhkosti a svetla, ak zákazník nedisponuje špeciálnymi nádobami na skladovanie kávy, najlepšie v pôvodnom obale.

11. Spracovanie osobných údajov

Nakladanie s osobnými údajmi kupujúcich podlieha legislatíve súvisiacej s ochranou osobných údajov, najmä Nariadeniu EU 2016/679. Spracovávanie Vašich osobných údajov sa riadi zásadami ochrany osobných údajov.

11.1 Predávajúci zhromažďuje osobné údaje zákazníka výlučne na plnenie svojich záväzkov voči zákazníkovi a to hlavne pri vystavení faktúry, kontaktovaní zákazníka a doručení objednaného tovaru. Predávajúci zodpovedá za to, že osobné údaje zákazníka nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).

11.2 Predávajúci zhromažďuje osobné údaje zákazníka v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, názov firmy, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo, IČO, DIČ, IČ DPH.

11.3 V prípade, že si zákazník na webovej stránke www.zrnco.sk vyžiada zasielanie aktuálnych informácií o ponuke predávajúceho, tzv. newsletter, ich poskytovanie sa uskutoční zasielaním na emailovú adresu zákazníka. O zrušenie tejto služby môže zákazník požiadať elektronickou poštou na adrese praziaren@zrnco.sk.

11.4 Zákazník odoslaním objednávky a potvrdením VOP zároveň udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu podľa tohto ustanovenia VOP.

Predávajúci:

ZRNCO s.r.o., Opatovská cesta 10, 040 01 Košice, Slovensko, IČO: 53 764 668, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sro, vložka č. 51432/V